Kotkanejdens pensionärer

ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING

Åldras tryggt temabildÖvervakning och rapportering gäller i första hand intressebevakning, vårdvilja och omvårdnadsvilja, men också i viss grad digitestamente.

Övervakning och rapportering har tre huvudsyften:

  • förhindra missbruk, närmast att pengarna och förmögenheten sköts sakligt;
  • säkra att saker sköts; och
  • förebygga misstankar, rykten och gräl.

Övervakning och rapportering bör helst tas i beaktande i lämplig form och utsträckning i intressebevakning, vårdvilja, omvårdnadsvilja och digitestamente. Familjeförhållandena och andra förhållanden är så olika att övervakning och rapportering bör skräddarsys för varje individuellt fall.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt,
får inte rapportera
utan tillstånd

En intressebevakare utsedd av domstol eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB, tidigare magistraten som har fusionerats) under lagen om förmyndarverksamhet har tystnadsplikt och får därför inte rapportera till anhöriga och närstående utan specifik rätt. Detta leder lätt till misstankar och rykten. Någon form av rapportering kunde förebygga detta, men det skulle strida mot tystnadsplikten. Anhörig som intressebevakare har också tystnadsplikt.

Intressebevakaren rapporterar normalt årligen till MDB. Slutrapporten går till det kommande dödsboet.

En fullmäktig under lagen om intressebevakningsfullmakt har tystnadsplikt. Den fullmäktige rapporterar så som det står i fullmakten, såsom fullmaktsgivaren har bestämt. Ingen egentlig rapportering eller övervakning är nödvändig enligt lagen. Den fullmäktige jobbar i princip för fullmaktsgivaren som inte heller behöver rapportera åt någon och inte behöver övervakning.

Vårdpersonal och omvårdnadspersonal har tystnadsplikt och har allmän övervakning. Därför är det skäl att i en vårdvilja och en omvårdnadsvilja bestämma vem som har rätt till information, i vilken utsträckning och i vilken form.

Den eller de anhöriga som besluter eller ger sin åsikt om vård eller omvårdnad har allmän tystnadsplikt gällande privatliv.

Rapportering
förhindrar
missbruk

Förhindra missbruk

Helt allmänt förhindrar någon form av övervakning och rapportering missbruk. 

Intressebevakarens övervakning och rapportering är definierade i lagen och är i första hand avsedda att förhindra missbruk. MDB övervakar och intressebevakaren rapporterar årligen till MDB.

Sunt förnuft säger att någon form av rapportering förebygger att en fullmäktig som fått en intressebevakningsfullmakt missbrukar sin ställning. Den fullmäktige skall föra bok och göra anteckningar så att han / hon vid behov kan redovisa för sin verksamhet, till MDB.

Säkra att saker sköts

Allt
skall
skötas

Den som fått rätt att sköta angelägenheter bör också göra det. Detta gäller både ekonomiska och andra saker. Egendom skall skötas, räkningar skall betalas, inkomster skall säkras, osv. Huvudmannen skall ha ett gott liv, och detta kan behöva beslut av olika personer med olika rättigheter.

Bara som ett exempel: det har hänt att vårdpersonal eller omvårdnadspersonal anser att något sådant behövs som skall bekostas av den som sköter intressebevakningen, men det har hänt att den personen inte går med på att betala t.ex. en invalidsäng. Det är svårt att åtgärda sådant. En möjlighet är att den som sköter intressebevakningen är skyldig att rapportera alla sådana negativa beslut till MDB eller någon annan, antingen genast eller i en årsrapport.

Förebygga misstankar, rykten och gräl

Ovetskap
skapar gräl

Ovetskap är den kanske största orsaken till misstankar, rykten och gräl. Sådana saker blir lätt stora ballonger.

När det gäller en ålderstigen eller sjuk person är de anhöriga ofta - med god orsak - angelägna om att allt sköts väl. Det kan nog finnas olika åsikter, men huvudmannens vilja gäller, oberoende av de anhörigas åsikt. Detta är huvudprincipen för självbestämmanderätt.

De flesta misstankar, rykten och gräl kan förebyggas med någon form av rapportering. Rapportering fungerar också som övervakning.

En intressebevakare som rapporterar till MDB rapporterar inte till de anhöriga. Denna situation kan leda till misstankar. De anhöriga kan kontakta intressebevakarens övervakare, MDB, och officiellt begära undersökning.

Rapportering

Rapportera ekonomi
och verksamhet

Reglerna om tystnadsplikt förhindrar nästan all systematisk rapportering. Därför är det skäl att ta med någon form av rapportering i både intressebevakningsfullmakt, vårdvilja, omvårdnadsvilja och digitestamente.

Rapportering kan ha många olika former. Ekonomisk rapportering kan vara t.ex:

  • fullständig rapportering av allt, på kvittonivå;
  • kopia av bankkontoutdrag och värdepapperskontoutdrag varje årsskifte;
  • kopia av skattebeslut varje år (där framgår egendomen i detalj);
  • rapport om negativa beslut om saker som vårdpersonal och omvårdnadspersonal har önskat;
  • rapportering om större ändringar i vård och omvårdnad då sådant sker; och / eller
  • någon annan form.

Verksamhetsrapportering gällande vård och omvårdnad är svår att definiera i detalj på en allmän nivå. Den beror helt på situationen. En möjlighet är att ha en årlig muntlig rapportering i omvårdnadsplatsen, inkluderande vård.

28.10.2020