Kotkanejdens pensionärer

BANKKONTON

Åldras tryggt temabildPå denna sida behandlas i huvudsak bankarrangemang för par, men också sådana bankkontoarrangemang som har betydelse i livets slutskede.

Senast i pensionsåldern är det tid att se över bankkontona och andra bankarrangemang. Men det här gäller nog redan unga personer som flyttar samman.

Var och en är ansvarig för sina egna arrangemang, och sådana arrangemang skall göras innan det är för sent. Man kan nog ändra på vissa saker efteråt men det kan bli dröjsmål. T.ex. efter ett dödsfall har man nog tillräckligt mycket annat att tänka på och arrangera. En svår sjukdom kan hindra arrangemang om den sjukas medgivande behövs.

Då ett par gör sina bankkontoarrangemang bör man ta i beaktande inte endast utgångsläget utan också flera senare möjliga situationer:

  • den ena insjuknar allvarligt eller dör;
  • separering, skilsmässa, på ett eller annat sätt;
  • eventuella gräl och missbruk, deras förhindrande och bevisning; och
  • andra svårigheter som ekonomiska svårigheter, spelberoende osv.

De följande betraktelserna är i huvudsak avsedda för brukskonton, mindre för konton med besparingar och reserver.

Grundprincip

Kontoägaren eller kontoägarna äger de medel som finns på bankkontot. Det kan finnas fullmakter av olika slag.

Fullmakterna ger endast rättigheter att lyfta pengar och ändrar inte äganderätten. Fullmakterna kan vara t.ex. bankkort eller rätt att använda egna bankkoder på någon annans konto. Äganderätten består alltid i ändringssituationer, men fullmakterna återtas oftast, också ibland automatiskt av banken. Fullmaktsgivaren kan alltid återta fullmakten när som helst.

Pengarna på ett gemensamt konto är gemensamma. Det talas ofta om att ägarna äger hälften var, men om man är exakt är detta inte korrekt. Andelarna är obestämda. Andelarna klaras upp vid separering, skilsmässa eller i dödsbo.

Om båda sparar pengar på ett gemensamt konto och köper t.ex en sommarstuga eller bostad så måste man i köpet bestämma andelarna. De kan i praktiken vara annorlunda än de andelar vardera har satt in på det gemensamma kontot.

Gemensamt konto eller separata konton?

Det finns fem huvudmöjligheter till egna eller gemensamma pengar på bankkonton:

  • konto Karl OCH Quinna
  • konto Karl ELLER Quinna, enda kontot
  • separata konton, med eller utan fullmakter kors och tvärs
  • den ena har konto och den andra fullmakt
  • båda har egna konton + ytterligare ett gemensamt ELLER-konto

Fullmakter betyder ofta det att kontoägaren ger den fullmäktige rätt att använda sina bankkoder och / eller få bankkort till den andras konto. Detta bör göras därför att då vet man vem som har lyft pengar. En fullmakt är också alltid en möjlighet till missbruk, men det är lätt att undersöka för man vet vem som har lyft pengar.

OCH-konto

Kontot Karl OCH Quinna betyder gemensamma pengar (obestämt hur mycket vardera äger) och kräver att båda undertecknar kvitto för att lyfta pengar. Kan vara lämpligt för långtida sparande men inte för brukskonto som används dagligen. Vanligen inga bankkoder och inga bankkort.

ELLER-konto

Kontot Karl ELLER Quinna betyder gemensamma pengar (obestämt hur mycket vardera äger) och vardera har ensam rätt att lyfta pengar, egna bankkoder och eget kort. Bådas lön och / eller pension går till detta konto om det är det enda kontot. Passar då man litar helt på varandra. Lämpligt för brukskonto som används dagligen men inte vid svårigheter som sjukdom eller död.

Missbruk är lätt. I en skilsmässosituation eller då den ena har ekonomiska svårigheter är kontot riskabelt; den ena kan tömma kontot utan att den andra vet om det på förhand. Risken är speciellt stor om bådas lön eller pension går till kontot och kontot också används för besparingar.

Vid ett dödsfall fungerar kontot tillsvidare oftast - men inte alltid - också som änkans konto. I framtiden kan ELLER-konton stängas vid dödsfall. Då har änkan inte ens matpengar om kontot verkligen var det enda kontot. Änkan borde avsluta användningen av kontot så snabbt som möjligt så att änkans och dödsboets pengar inte blandas alltför mycket.

Ett gemensamt ELLER-konto dit vardera pensionen går med lite gemensamma besparingar som reserv för oväntade utgifter passar illa i en situation då den ena hamnar in på dyrt vårdhem. Det kan bli slitningar med socialmyndigheterna då vårdhemmets kostnader ska betalas endast från den enas inkomster men inte besparingar. Vem äger vad, och vilka pengar är vems besparingar?

Separata egna konton, eventuellt fullmakter kors och tvärs

Vardera kan lyfta pengar från sitt eget konto, och vardera har bankkoder och bankkort till sitt eget konto.

Om det finns fullmakter kan båda lyfta pengar också från den andras konto. Passar bra också för brukskonton som används dagligen. Varderas lön eller pension går till eget konto.

Riskerna för missbruk är mindre utan fullmakter. Det är också mindre risker för slitningar med socialmyndigheter om den ena hamnar in på dyrt vårdhem.

Finansinspektionen och de flesta bankerna rekommenderar nuförtiden detta som den säkraste och bästa lösningen.

Den ena har konto den andra har fullmakt

Arrangemanget har sin historia i den tiden då en gift kvinna enligt lag inte hade rätt att förvalta sin egen egendom.

Vardera kan lyfta pengar från detta konto, och vardera har kort till detta konto. Passar nog för brukskonto som används dagligen, ända tills det uppstår svårigheter.

Bådas lön och / eller pension går till detta konto. Om kontoägaren dör blir det genast katastrof, kontot, bankkoderna och fullmakterna stängs och änkan har inga pengar alls, inte ens tillgång till egen lön eller pension. Först när änkan har öppnat ett eget konto och styr lönen eller pensionen dit får änkan tillgång till pengar.

Detsamma kan kanske inträffa om kontoägaren tömmer kontot eller fullmakten annulleras eller inte mer godkänns.

Den som har fullmakten kan också ensam tömma kontot.

Egna konton + gemensamt konto

Det här är en variant av egna konton. Vardera har egna konton och överför pengar t.ex. månatligen till det gemensamma kontot. Löpande utgifter betalas från det gemensamma kontot.

Arrangemanget ger utmärkt kontroll över hur mycket vardera betalar för gemensamma utgifter. Fullmakter kors och tvärs är mindre nödvändiga. Vardera har då kort både till det egna och det gemensamma kontot, och bankkoderna till det egna kontot gäller också för det gemensamma kontot.

Om den ena blir svårt sjuk eller dör kan den andra fortsätta på samma sätt som med egna konton. Det gemensamma kontot töms. Utan fullmakter till de egna kontona förhindrar arrangemanget missbruk.

Den ena svårt sjuk

Svårigheter uppstår då den ena blir svårt sjuk och oförmögen att handha sina ärenden.

Situationen beror på om banken får veta situationen och hur banken då reagerar, och det varierar från fall till fall. Banken kan nollställa fullmakter, bankkoder och bankkort. Detta gäller speciellt om kontoägaren har en intressebevakare eller en intressebevakningsfullmakt är fastställd.

Problem kan uppstå om paret endast har ett ELLER-konto och den ena hamnar in på dyrt vårdhem. Socialmyndigheterna kan anse att de har rätt att ta mera pengar för vårdhemmet än paret själv anser att den intagna äger. Detta gäller speciellt om paret har placerat sina gemensamma besparingar på eller-kontot och socialmyndigheterna tar bådas besparingar.

Om paret har endast ett konto i den intagnas namn är situationen katastrofal. Socialmyndigheterna kan tömma kontot eftersom pengarna på kontot är den intagnas egendom.

Den ena dör

Med separata konton stängs den avlidnas konton och ägs av dödsboet. Fullmakterna till de stängda kontona nollställs genast.

Från den avlidnas konto kan man betala utgifter som klart hör till dödsboet, som t.ex. begravningskostnader. Bankerna kontrollerar att så är fallet. När bouppteckningen är gjord och det är klart vem som är delägare i dödsboet kan delägarna ge fullmakt åt någon att sköta dödsboets angelägenheter. Då är det klarast att dödsboet har ett eget bankkonto, inte ett gemensamt konto med änkan / änklingen.

Om man har egna konton så har änkan / änklingen pengar på sitt eget konto och får tillgång till sin egen lön eller pension utan speciella åtgärder. Normalsituation, minimumrisk, på lång sikt en stabil lösning.

Med endast ett konto i den avlidnas namn blir det katastrof. Kontot är i sin helhet dödsboets egendom, det stängs och fullmakten nollställs. Då har änkan / änklingen inga pengar alls och får inte heller tillgång till sin egen lön eller pension.

OCH-kontot stängs.

ELLER-kontot kan tillsvidare oftast - men inte alltid - användas av änkan / änklingen efter  dödsfallet trots att det delvis är dödsboets pengar som i princip inte får användas till annat ändamål än dödsboets kostnader.

Om ELLER-kontot är det enda kontot och det stängs har änkan / änklingen har då inga pengar alls och får inte heller tillgång till sin egen lön eller pension utan måste öppna ett nytt eget konto dit lönen eller pensionen betalas i framtiden.

Gemensamma konton och gemensamma pengar passar inte väl in i den bilden. Det är nästan alltid oklart hur stor del av pengarna på kontot de två äger. Det är inte korrekt att anta att kontoägarna äger hälften var. Fördelningen kan bli klar först efter bouppteckning och bodelning. Tills detta sker äger vardera en obestämd del av varje euro på kontot.

Bankerna och juristerna vet mycket väl att det när som helst kan komma en ändring gällande ELLER-kontona, efter vilken sådana gemensamma konton regelmässigt stängs där dödsboet äger någon del, som oftast är obestämd. Efter en sådan ändring får änkan inte använda ELLER-kontots pengar alls. Om man är försiktig bereder man sig för en sådan situation och använder inte ELLER-kontot som enda bankkonto.

Det är intressant att konstatera att olika banker (och olika banktjänstemän) ger klart olika råd angående ELLER-konton. Råden har varierat från att ELLER-konton rekommenderas till att banken inte öppnar nya ELLER-konton och rekommenderar att sluta använda gemensamma ELLER-konton som enda konto.

Missbruk

Ekonomiska svårigheter, spelberoende, separering eller annat motsvarande kan locka den ena parten att tömma ett gemensamt konto eller ett konto till vilket personen har fullmakt. Konton med betydande besparingar borde ha fullmakter endast om man är säker på förtroendet. Fullmakter är alltid en risk.

Det är bäst att ha en intressebevakningsfullmakt om man blir svårt sjuk. Den fullmäktige har skyldighet att föra bok över sin verksamhet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten)  har skyldighet att undersöka missbruk av intressebevakningsfullmakt. Motsvarande bokföringsskyldighet gäller inte bankfullmakter, då måste man försöka med polisen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata undersöker inte missbruk av bankfullmakter.

Spara på bankkonto

Besparingar på bankkonton är avsedda för vissa ändamål eller reserver för oväntade utgifter. För att vara på den säkra sidan är det klarare att bägge parter har sina egna konton för besparingar. På det sättet är besparingarna säkert tillgängliga även i ändringar eller oväntade situationer.

Som försiktighetsåtgärd bör betydliga besparingar inte hållas på brukskonton. Konton med besparingar bör helst inte ha fullmakter.

Det kan eventuellt vara en fördel att ha separata sparkonton om socialmyndigheterna vill använda personens inkomster för avgifter för socialtjänster. Det är oklart om de också får ta besparingar på bankkonton. För att ytterligare minska sådana risker kan betydande besparingar överföras till värdepapper och / eller fonder.

Rekommendation

Det finns en klar rekommendation för dem som vill ha en fungerande lösning och samtidigt minska risken: egna brukskonton för vardera med egna bankkoder och egna kort. Fullmakter i kors och tvärs kan göras vid behov, med egna bankkoder och bankkort för den andras konto. Detta är också de flesta bankers rekommendation. Detta kan gärna kompletteras med ett gemensamt konto för månadens gemensamma utgifter. Om detta gemensamma konto stängs är det frågan om rätt små penningsummor.

Det ovan sagda gäller brukskonton. Besparingar, reserver och liknande skall helst ha skilda konton, helst utan fullmakter.

Med denna lösning finns det pengar för vardera i alla situationer. Om den ena blir svårt sjuk eller dör har den andra mycket annat att sköta än att omorganisera bankkontona, om det ens är möjligt.

Vad får man göra med en bankfullmakt?

En bankfullmakt bör vara specifik, alltså specificerad så att alla rättigheter är nämnda. Med en bankfullmakt får man oftast rättighet att lyfta pengar från en annan persons konto. Detta kan göras med den fullmäktiges egna bankkoder för detta konto, i bankens kassa eller med bankkort kopplat till det andra kontot. Man bör aldrig någonsin använda en annan persons bankkort.

Bankerna kräver normalt att bankfullmakter görs i banken. Detta är en försiktighetsåtgärd för att förhindra missbruk.

Finansinspektionen har gett instruktioner på allmän nivå om hur en bankfullmakt skall uppgöras.

Polisen rekommenderar också att den fullmäktige får egna bankkoder och eget bankkort till kontot så att det är klart vilken person som har lyft pengar.

Internetbankkoder och bankkort

Bankkoderna har fått stor betydelse som "stark identifikation", och ger rättigheter till att sköta väldigt mycket on-line, även ändra personens namn.  Därför är det förbjudet att ge sin bankkoder åt en annan. Med en bankfullmakt kan banken ge rättigheter åt den fullmäktige att få egna bankkoder för en annans bankkonto. Att använda någon annans bankkoder är lite som att köra bil med någon annans körkort, eller resa med någon annans pass.

Om banken får veta att någon har gett sina bankkoder åt någon annan är det normalt att bankkoderna spärras och hela kontot stängs. Detta är nämnt i kontovillkoren. Risken är stor och helt onödig.

Ingen bör heller ge bankkoderna eller bankkort åt de närstående. Polisen får ofta brottsanmälan om att någon närstående har fått bankkoderna eller bankkortet och lyft pengar åt sig själv utan tillstånd. Det är så gott som omöjligt att reda ut sådana brott när man inte kan bevisa vem som har använt bankkoderna.

Bankfullmakter och intressebevakning

Bankerna ökar kontinuerligt sin försiktighet och minskar sina egna risker, också riskerna för att bli anklagade för att möjliggöra missbruk. För den skull följer de med sina kunders hälsotillstånd och ingriper på ett eller annat sätt, t.ex. genom att kräva intressebevakare, nolla fullmakter, och andra motsvarande saker. Detta har goda och mindra goda sidor. Bankerna tar då allt mindre hänsyn till att kundernas vardag fungerar.

Det finns inga regler på lagstiftningsnivå för bankfullmakter och de flesta andra fullmakter. Däremot finns det regler för intressebevakningsfullmakter och för dödsbons fullmakter, och bankerna måste därför acceptera dessa två fullmaktstyper.

Vissa banker har som princip att de nollställer alla andra fullmakter då en persons intressebevakningsfullmakt fastställes eller en person får en intressebevakare, eventuellt också om de inser att en kund inte mer riktigt klarar att sköta sina angelägenheter.

Den försiktige förutser detta och gör sina bankarrangemang så att sådana ingrepp har minsta möjliga inverkan.

Omdirigera räkningar och betalningar

Räkningar som betalas direkt från ett konto som blir stängt skall omdirigeras till ett konto som inte är stängt. Detta bör ske i banken så att man också kollar de räkningar som redan har anlänt och väntar på förfallodagen. Sådant kan inte förberedas på förhand.

Detsamma gäller regelbundna utbetalningar till den andras konto eller till det gemensamma kontot, oftast för dagliga utgifter, men endast så länge man lever.

För en allvarligt sjuk person är det bäst att ha en intressebevakningsfullmakt. En utomstående har annars inte rätt att stoppa regelbundna utbetalningar.

Andra arrangemang

Det kan finnas andra arrangemang, behoven varierar. Åtminstone placeringar, lån och bankfack bör ses över tidvis, t.ex. då man blir pensionerad.

En intressebevakningfullmakt skall inte förvaras i fullmaktsgivarens bankfack utan ges åt den fullmäktige. Fullmakten kan fastställas endast med originalversion.

Ytterligare är det skäl att säga upp obehövliga bankkort och kreditkort, i synnerhet om kreditkortet har använts för nätuppköp. Då finns kortinformationen kanske sparad nånstans och risken för missbruk finns.

Alla konton och kort har begränsningsåtgärder för att förbjuda användning för nätköp och i vissa länder.

15.10.2020