Kotkanejdens pensionärer

Åldras tryggt temabildBASMODELL FÖR INTRESSEBEVAKNINGS-FULLMAKT

 

Allmänt

 

Basmodell
som bör
modifiera
s

Vi har tagit med ett exempel på intressebevakningsfullmakt (länkar nederst). Det är en enkel basmodell som bör editeras enligt varje persons egen situation och egna preferenser. Den är formulerad för en rätt enkel situation där den fullmäktige och andrahandsfullmäktige är familjemedlemmar och fullmaktsgivaren har förtroende för alla.

Betala
räkningar
och andra
enkla saker

Ytterligare är den enkel så att det närmast gäller att betala räkningar och sköta vanlig egendom (bostad, sommarstuga, enkla förmögenhetssaker, enkla vård- och omvårdnadsbeslut). Det som inte har tagits med är t.ex. betydande egendom, företag, åtgärder för t.ex. naturskyddsområden eller speciellt skogsbruk, koordinering med testamente, skatteplanering, begränsning av rapportering inom familjen, och mycket annat som kan kräva speciella bestämmelser.

Om mer komplicerade situationer uppkommer bör fullmakten uppgöras med sakkunnig jurist eller annan sakkunnig person.

Basmodellen är juristgranskad med de begränsningar som beskrivits ovan.

Principer

Basmodellen följer noggrant lagtexten och terminologin. Detta har gjorts för att underlätta magistratens granskning för fastställandet. Egna formuleringar betyder att magistraten bör gå genom dem noggrant för att kontrollera att allt behövligt täcks.

Den fullmäktige och andrahandsfullmäktige har övergripande ansvar för att allt sköts. De har därför rätt till all information om fullmaktsgivarens person, egendom och hälsa osv.

Den utomstående ersättaren (tillfällig reservperson) behövs för angelägenheter för vilka den ansvariga fullmäktige är jävig, t.ex. gåvor, egendomsaffärer inom familjen, representera fullmaktsgivaren i dödsbon, osv. Denne får enligt basmodellen endast den information som behövs för att genomföra det som ersättaren skall göra, alltså inte full information (t.ex. information om hälsa behövs inte för att besluta om betalningar).

Fullmakten är något detaljerad så att den samtidigt innehåller beskrivningar och instruktioner åt de fullmäktige. Digitestamente, jaktvapen och skötsel av sommarstugan togs med som exempel på vad som kan tilläggas utöver de mer obligatoriska sakerna.

Socialskyddssignum har inte tagits med eftersom fullmakten vid behov kopieras och arkiveras hos olika instanser som inte fyller högsta krav på datasäkerhet. Födelsedatum och kontaktdata räcker enligt lagen.

Ingen regelbunden rapportering till magistraten har tagits med. Däremot skall årlig rapportering ske inom familjen (alla är med som fullmäktige; om inte borde ytterligare personer nämnas). Magistraten granskar nog den fullmäktiges verksamhet på begäran, t.ex. om någon misstänker missbruk.

Lagens strikta krav

Lagen om intressebevakningsfullmakt har några strikta krav som måste fyllas. Om inte kan magistraten inte fastställa fullmakten. Var speciellt noggrann med att vittnena är ojäviga.

Basmodellen (svenska och finska)

Basmodellen publiceras på två språk eftersom svenskspråkiga pensionärer använder någondera eller båda. Den som vill kan göra en tvåspråkig fullmakt. Basmodellerna har uppdaterats i augusti 2019.

Dokumenten nedan är Word-dokument. Klicka nedan:

Vi ordnar kurser om att skriva intressebevakningsfullmakt baserat på basmodellen.

12.8.2019