Kotkanejdens pensionärer

Hur skriva intresse-bevakningsfullmakten?

Åldras tryggt temabildSkrivs olika för olika behov

Fullmakten kan skrivas på olika sätt beroende på dina omständigheter och förutsedda behov. I fullmakten bestämmer du bl.a. vilka rättigheter och skyldigheter den fullmäktige har, samt om och hur rapportering skall ske. Du besluter själv också om eventuell ersättning åt den fullmäktige.

Lagen utgår från att man med fullmakten bestämmer om två saker:

 • fullmakt åt ett tillräckligt antal personer så att angelägenheterna sköts oberoende om någon blir oförmögen; och
 • man bestämmer i fullmakten vad som skall skötas och hur.

En del personer anser att det räcker med fullmakten och att instruktioner inte behöver tas med i fullmakten. Vårt råd är att ta med bestämmelser vad som skall skötas och hur så att ens vilja blir dokumenterad och bör följas. Om inte så har den fullmäktige rätt att avvika från fullmaktsgivarens vilja. 

En intressebevakningsfullmakt är inte lika komplicerad som ett ett testamente och därför kan en omsorgsfull person använda goda exempel på nätet eller delta i en kurs. Juristgranskning är ändå att rekommendera. 

Intressebevakningsfullmakten begränsar inte rättshandlingsförmågan, dvs. den som gett fullmakten kan själv fortsätta att sköta sina saker. En annan sak är om fullmaktsgivaren klarar av det.

Själv eller expert?

Det är oftast skäl att anlita sakkunnig för att uppgöra fullmakten så att den blir sådan som du vill. En sakkunnig kan ofta föreslå sådana alternativ som amatörer inte inser eller inte kommar att tänka på. Den kan inte ändras om fullmaktgivaren inte mer är beslutsförmögen. Då är det för sent.

En omsorgsfull person kan nog uppgöra fullmakten om det närmast gäller att betala räkningar och motsvarande enkla ärenden. En basmodell finns på dessa sidor.

En självgjord fullmakt är helt OK om en sakkunnig jurist granskar den.

En möjlighet är att delta i en kurs om att uppgöra intressebevakningsfullmakt. Kotkanejdens pensionärer arrangerar kurser baserad på basmodellen på dessa sidor.

Alternativ för att uppgöra intressebevakningsfullmakt

Följande huvudalternativ finns:

 • helt sjäv, baserat på information på nätet och annanstans, utan granskning;
 • helt själv, jurist granskar;
 • använda någon modell som finns på nätet (t.ex. på dessa sidor);
 • gå på kurs där man uppgör fullmakt, gärna med juristgranskning efteråt;
 • använda kommersiell juristtjänst eller bankjurist.

Alla dessa alternativ har använts.

Rättigheter och skyldigheter

Antingen för dig
eller för arvet

Du kan i intressebevakningsfullmakten t.ex. bestämma om att dina pengar antingen skall användas för ditt eget välbefinnande eller så att huvudvikten är att förvalta ett kommande arv.

God kvalitet
kostar

Till exempel, om du inte någonsin mera kan bo i din bostad, behöver vård och omvårdnad, vill ha god kvalitet så kostar det. Om du inte har kontanta pengar för att betala vård och omvårdnad kan den fullmäktige sälja bostaden och du får pengarna (som den fullmäktige förvaltar). Det måste stå i fullmakten att den också gäller för fastigheter. Den fullmäktige skall också se till att dina bestämmelser om vård och omvårdnad följs och bevilja pengar för ändamålet.

Du kan också välja miniminivå för vård och omvårdnad, ofta då kommunala tjänster.

Den fullmäktige besluter också i sista hand om vårdplats, vårdande läkare eller omvårdnadsplats. Detta därför att alla sådana brukar kosta mera och den fullmäktige besluter om pengarna. Detta skall koordineras med vårdviljan och omvårdnadsviljan.

Den fullmäktige skall också bevilja pengar för inköp av saker och tjänster som vårdpersonalen eller omvårdnadspersonalen anser vara behövliga. Det finns exempel att sådana pengar inte har beviljats, och då är du illa ute för ingen annan har direkt makt att ge bindande instruktioner åt en fullmäktig. En fullmäktig kan också få uppgifter som en intressebevakare (utsedd av domstol) inte sköter, t.ex. sköta ett digitestamente, och övervaka omvårdnaden (om detta inte har givits åt en anhörig).

Det är ganska svårt att föra talan mot den fullmäktige. Övervakning och rapportering behövs, speciellt för att förhindra gräl. Den fullmäktige skall föra bok över egendom, skulder och transaktioner så att han / hon vid behov kan redovisa för allt.

Den fullmäktige har inte rätt att bevilja gåvor utan specifika direktiv i intressebevakningsfullmakten. Du måste skriva in i fullmakten hurudana gåvor som skall ges, när, och hur mycket. Gåvor kan vara årliga födelsedagsgåvor, studentexamensgåvor, bröllopsgåvor eller något annat.

Allt detta och mycket annat om fullmakten är skriven korrekt.

Ersättare och andrahandsfullmäktig

Både ersättare och
andrahandsfullmäktig
behövs

Fullmakten skrivs för kanske en lång tidsperiod, och någon kan vara borta eller bli jävig, antingen tillfälligt eller permanent. Det bör finnas reservpersoner för den fullmäktige. En tillfällig ersättare kallas ersättare i lagen, medan en permanent ersättande person kallas andrahandsfullmäktig i lagen. Dessa personer skall definieras korrekt.

En av ersättarna bör helst vara vara utanför familjen t.ex. för den  orsaken att alla andra inom familjen kan bli jäviga av en eller en annan orsak. Ett exempel: familjens fader har en intressebevakningsfullmakt i kraft och modern dör. Barnen är då delägare i dödsboet och är jäviga att representera faderns intressen i dödsboet. Om ingen utomstående ersättare finns måste Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata (MDB, tidigare magistraten som har fusionerats) intressebevakare representera faderns intressen i dödsboet.

Somliga vill undvika en utomstående ersättare för att inte behöva ge information utanför familjen. Detta kan underlättas så att den utomstående ersättaren får endast sådan information som behövs för de uppdrag som måste ges åt denna ersättare, inte all information om t.ex. hälsa.

Överses emellanåt

Fullmakten bör överses emellanåt, kanske vart femte år, och uppdateras efter behov.

Uppdatering sker lämpligen så att man gör en ny fullmakt, tar tillbaka den föregående och ger den uppdaterade.

Banken och intressebevakningsfullmakten

Bankerna har meddelat att de kommer att kräva att fullmakten är detaljerad så att den är specifik för vad den täcker. Enligt en bank räcker det att nämna att fullmakten gäller alla bankärdenden. Det är klarast att också nämna bankfacket.

Bankerna har i sina kontovillkor vanligen en klausul att kontot kan stängas om en person får en intressebevakare. Detta betyder en intressebevakare under förmynderskapslagen utsedd av domstol. I praktiken säger somliga banker att om MDB fastställer en intressebevakningsfullmakt så stängs kontot. Då nollställs alla vanliga fullmakter. Det är besvärligt och tidsödande att börja gräla med banken i en sådan situation.

Uppgöras och bevittnas som testamente

Ungefär som
testamente

Fullmakten skall uppgöras och bevittnas ungefär på samma sätt som ett testamente. Här finns viktiga fallgropar. Vittnena får inte vara närmare släktingar än kusin till dig eller till någon av de fullmäktige eller ersättarna.

Orätt val av vittnen kan leda till att MDB inte godkänner fullmakten. Då är det för sent att ändra.

När fullmakten är uppgjord skall den ges åt den fullmäktige (så står det i lagen) som bevarar den på ett säkert ställe.

Fullmakten återtas enklast så att den tas tillbaka och förstörs.

Källor och information

Ingen modell
passar alla

Vi är alla olika, våra levnadstillstånd är olika, och ingen modell passar alla. Detta kan vara orsaken till att många källor undviker att publicera modeller eller exempel.

Det finns nog information på nätet för den som vill göra saker själv, om man är säker på att man kan. Det kan också annars vara bäst att leta reda på information från olika källor, fundera på varför informationen är olika, och sedan fundera på vad som borde tas med i din egen intressebevakningsfullmakt. Risken är att man vid köksbordet inte kommer på alla saker som bör komma med. När fullmakten skall träda i kraft är det vanligen för sent att ändra den.

Rättshjälpsbyråerna och privata jurister kan hjälpa med att uppgöra fullmakten och ge andra råd så att den motsvarar just dina behov. Välj helst en person med erfarenhet.

Justitieministeriet, rättsväsendet och MDB och andra har utmärkta (om även något kortfattade) nätsidor om intressebevakningsfullmakt. Använd sökmaskin (t.ex. Google).

Ikraftträdning och användning

Lagen om intressebevakningsfullmakt trädde i kraft år 2007 och de behövliga procedurerna har utvecklats och tagits i bruk. MDB kan nog procedurerna men den stora allmänheten lär sig det ungefär under ett par generationer.

Fullmakten uppgörs först, sedan får den så att säga vila i gott förvar tills den behövs. Uppgörandet, ikraftträdningsprocessen, användningen samt övervakningen och rapporteringen i korthet:

 • fullmakten skrivs, underskrivs och bevittnas;
 • fullmakten ges åt den fullmäktige som förvarar den på en säker plats tills den behövs;
 • notera att den inte kan registreras på förhand;
 • den fullmäktige inser att det är tid att ta fullmakten i bruk därför att fullmaktsgivaren inte mer är rättshandlingskapabel;
 • den fullmäktige går vid behov till MDB och får direktiv;
 • den fullmäktige tar fullmaktsgivaren till en läkare och får ett läkarintyg för att fastställa fullmakten;
 • MDB fastställer  - om den är korrekt
  den fullmäktige tar fullmakten och läkarintyget i original till MDB som fastställer fullmakten, alltså gör beslutet att fullmakten träder i kraft - om fullmakten är skriven korrekt;
 • Efter fastställandet registrerar MDB fullmakten om den täcker också ekonomiska ärenden;
 • den fullmäktige går till banker, fastighetsregister och andra ställen och gör upp en förteckning på tillgångar och skulder och ger förteckningen till MDB i början på sitt uppdrag som fullmäktig;
 • den fullmäktige redovisar förvaltningen till MDB endast om särskilt behov framkommit eller om redovisning beordrats i fullmakten;
 • den fullmäktige kan redovisa till de egna om detta har skrivits i fullmakten, oftast för att förhindra gräl;
 • den fullmäktige gör allt det som skall göras inkluderande saker som har inkluderats i fullmakten, t.ex. beviljar medel som behövs för vård och omvårdnad;
 • den fullmäktige gör helst en slutredovisning åt den som tar över administrationen av egendomen, vanligen dödsboet;
 • Ytterligare steg och redovisningar etc. kan komma, beroende på fullmakten och omständigheterna.

MDBs beslut om ikraftträdande är inte ett omyndighetsbeslut.

Det förenklar märkbart början på den fullmäktiges arbete att fullmaktsgivaren på förhand ger den fullmäktige information om egendom och skulder, fastigheter, bankrelationer och motsvarande. Denna information förvaras på ett ställe som överenskommits med den fullmäktige så att den fullmäktige kan få den. Bankfack kan vara osäkra eftersom tillgång till bankfacket behövs. Också detta kan inkluderas i fullmakten.

Det förenklar de fullmäktiges arbete om dessa kommer överens om praktiska saker genast när fullmakten har undertecknats. Detta gäller t.ex. fullmaktens förvaring, fullmaktens fastställande, hur kortvariga uppdrag ges åt ersättare och hur ersättare rapporterar till den fullmäktige som ger kortvariga uppdrag.

Fullmakten skall helst innehålla tillåtelse åt de fullmäktiga (inkluderande andrahandsfullmäktige) att informera varanda och att diskutera sådan information. Denna tillåtelse kan begränsas till de fullmäktige och utesluta ersättare, speciellt ersättaren utanför familjen. Denna ersättare bör nog få all behövlig information för att sköta sitt kortvariga uppdrag.

Övervakning och rapportering

Övervakning och rapportering är inte obligatoriskt men rekommenderas i någon form, speciellt för att undvika misstankar och gräl. Övervakning och rapportering skall då inkluderas i fullmakten. 

Om man inte är helt säker på att den fullmäktige sköter sitt uppdrag kan man beordra årlig rapportering till MDB. MDBs granskning kostar.

I alla fall skall den fullmäktige enligt lagen vara beredd att vid behov redovisa sin verksamhet åt MDB. Under verksamheten skall den fullmäktige föra bok över egendom, skulder och transaktioner och göra anteckningar över mer personliga saker som har gjorts eller beslutats.

Speciellt för att undvika gräl kan det vara skäl att den fullmäktige i någon form rapporterar t.ex. årligen till de kommande arvingarna.

Vid slutet av sitt uppdrag är det bra att göra en sammanfattning av tillgångar och skulder för att underlätta dödsboets bouppteckning.

Modeller och exempel

Det finns modeller och exempel på nätet. Dessa sidor har en egen basmodell.
28.10.2020