Kotkanejdens pensionärer

PANKKITILIT

Sivujen teemakuvaTässä osiossa käsitellään etupäässä parin eli kahden ihmisen yhteisiä pankkiasioita, mutta myös elämän loppuvaiheen muita pankkitilijärjestelyjä.

Viimeistään eläkeiässä on aika tarkistaa pankkitilit ja muut pankkijärjestelyt. Nämä asiat ovat yhtä lailla oleellisia nuorille ihmisille jotka muuttavat yhteen.

Jokainen vastaa omista järjestelyistään, ja ne järjestelyt tulee tehdä ennenkuin on liian myöhäistä. Joitakin asioita voi järjestää myöhemminkin, mutta usein viiveellä. Esim. kuolintapauksessa on aivan riittävästi muuta ajateltavaa ja järjestettävää. Vaikea sairaus voi estää järjestelyjä joissa tarvitaan sairastuneen hyväksyntä.

Kun pankkijärjestelyt tehdään parille, kuuluu ottaa huomioon aloitustilanteen lisäksi useita muita myöhemmän vaiheen tilanteita:

  • toisen vaikea sairaus tai kuolema;
  • ero, tavalla tai toisella;
  • mahdolliset riidat ja väärinkäytökset, niiden ehkäisy ja toteennäyttö;
  • muut vaikeudet kuten talousvaikeudet, peliriippuvuus ym.  

Seuraavat tarkastelut koskevat etupäässä käyttötilejä, ei niinkään säästöjä eikä vararahastoja.

Perusperiaate

Pankkitilin varat omistaa se henkilö tai ne henkilöt jotka on kirjattu tilin omistajiksi. Lisäksi on usein valtakirjoja.

Valtakirja on vain varojen nosto-oikeus eikä muuta tilillä olevien varojen omistusta. Nosto-oikeus voi olla esim. kortilla tai pankkitunnuksilla. Omistus säilyy muutostilanteissa. Tällöin valtakirja yleensä peruutetaan tai mitätöityy pankin toimesta. Valtakirjan antaja voi aina peruuttaa valtakirja milloin tahansa.

Jos molemmat säästävät rahaa yhteiselle tilille ja ostavat esim. kesämökin tai asunnon niin oston yhteydessä on määriteltävä omistusosuudet. Ne voivat käytännössä erota niistä osuuksista joita he ovat sijoittaneet yhteiselle tilille.

Yhteinen tili vai omat tilit?

Yhteiset tilijärjestelyt voidaan tehdä viidellä eri pääperiaatteella:

  • yhteinen JA-tili, Mies JA Nainen;
  • yhteinen TAI-tili, Mies TAI Nainen;
  • yksi ainoa tili, joko Mies tai Nainen, sekä toiselle valtakirja;
  • molemmilla omat tilit, valtakirjoja ristiin;
  • molemmilla omat tilit, ehkä valtakirjoja ristiin, sekä lisäksi yhteinen TAI-tili.

Valtakirja tarkoittaa usein että tilinomistaja antaa valtuutetulle oikeuden käyttää omia pankkitunnuksia ja / tai saada pankkikortti toisen tilille. Tämä tulee tehdä koska silloin voidaan selvittää kuka on nostanut rahaa. Valtakirja on myös aina mahdollisuus väärinkäyttöön, mutta sellainen on helppo tutkia jos tiedetään kuka on nostanut rahat.

JA-tili

Tili Mies JA Nainen tarkoittaa yhteisiä varoja (ei määritelty paljonko kukin omistaa). Varojen nostamiseksi molempien täytyy allekirjoittaa nostokuitti. Soveltuu hyvin pitkäaikaiseen säästämiseen mutta ei päivittäiseksi käyttötiliksi. Yleensä ei pankkitunnuksia tai pankkikortteja.

TAI-tili

Tili Mies TAI Nainen tarkoittaa yhteisiä varoja (ei määritelty paljonko kukin omistaa). Varojen nostamiseksi riittää että toinen allekirjoittaa nostokuitin tai nostaa varoja muulla tavoin (pankkikortilla tai pankkitunnuksilla). Molempien palkka ja / tai eläke menee tälle ainoalle tilille. Soveltuu hyvin päivittäiseksi käyttötiliksi mutta ei vaikeuksien sattuessa kuten vakava sairaus tai kuolema.

Väärinkäyttö on helppoa. Erotilanteessa tai toisen rahavaikeustilanteessa tili on riskialtis: toinen voi nostaa vaikka tilin tyhjäksi toisen tietämättä etukäteen. Riski on erityisen suuri jos molempien palkka tai eläke menee yhteiselle tilille ja tiliä käytetään myös säästötilinä.

Kuolemantapauksessa tili toistaiseksi yleensä - mutta ei aina - toimii leskenkin tilinä. Tulevaisuudessa tili saatetaan sulkea kuolintapauksessa. Tällöin leskelle ei jää ruokarahaa jos tili todellakin on ainoa tili. Lesken tilinkäyttö pitäisi lopettaa niin pian kuin mahdollista jotta lesken ja kuolinpesän rahat eivät sekaantuisi liikaa.

Yhteinen TAI-tili johon molemmat eläkkeet menevät ja jossa on yhteisiä säästöjä pahan päivän varalle sopii huonosti tilanteeseen jossa toinen joutuu kalliiseen hoivakotiin. Syntyy helposti erimielisyyksiä sosiaaliviranomaisten kanssa kun hoivakodin maksuja maksetaan toisen tuloista mutta ei säästöistä. Kuka omistaa minkäkin osan, ja mikä osa on laskettava kunkin säästöiksi?

Kummallakin omat tilit, ehkä valtakirjoja ristiin

Kumpikin voi nostaa varoja omilta tililtään, ja kummallakin on kortti ja pankkitunnukset omalle tilille.

Jos on valtakirjoja kummatkin voivat nostaa varoja toisen tililtä. Soveltuu hyvin päivittäisiksi käyttötileiksi. Kummankin palkka tai eläke menee omalle tilille.

Väärinkäytön riskit ovat pienempiä ilman valtakirjoja. Lisäksi on pienempi riski riitaisuuksille sosiaaliviranomaisten kanssa jos toinen joutuu kalliiseen hoivakotiin.

Sekä finanssivalvonta että useimmat pankit suosittelevat tätä ratkaisua varmimpana ja parhaana ratkaisuna.

Toisella on tili, toisella valtakirja

Järjestelyllä on juurensa siltä ajalta jolloin lain mukaan avioliitossa oleva nainen ei saanut hallita omaa omaisuuttaan.

Molemmilla on oikeus nostaa varoja tältä tililtä. Soveltuu päivittäiseksi käyttötiliksi mutta vain siihen saakka että tulee vaikeuksia tai poikkeustilanteita.

Molempien palkka ja eläke menevät tälle tilille. Jos tilinomistaja kuolee tulee välittömästi uimpikuja. Tili sekä sen kortit, valtakirjat ja pankkitunnukset suljetaan välittömästi eikä leskellä silloin ole edes ruokarahaa. Leski ei saa edes omaa palkkaa tai eläkettä käyttöönsä. Vasta kun leski avaa oman tilin ja ohjaa palkkansa tai eläkkeensä tälle tilille on taas jotain käyttövaroja.

Jos tilinomistaja tyhjentää tilin rahavaikeuksien tms. vuoksi ollaan vastaavissa vaikeuksissa. Tilinomistaja voi myös mitätöidä valtakirjan.

Valtakirjan saanut voi myös tyhjentää tilin.

Omat tilit sekä yhteinen TAI-tili

Järjestely on muunnos omat-tilit-järjestelylle. Kummallakin on oma tili ja siirtää esim. kuukausittain rahoja yhteiselle TAI-tille. Juoksevat kulut maksetaan yhteiseltä tililtä.

Järjestely antaa hyvän pohjan sille paljonko kumpikin maksaa yhteisiä kustannuksia. Valtakirjat eivät ole niinkään tarpeellisia. Kummallakin on kortti sekä omalle että yhteiselle  tilille, ja oman tilin pankkitunnukset käyvät myös yhteiselle tilille.

Jos toinen sairastuu vakavasti jatkuu tilanne kuten erillisillä tileillä. Yhteinen tili tyhjenee. Ellei valtakirjoja ole järjestely estää väärinkäytöt.

Toinen sairastuu vakavasti

Jos toinen sairastuu vakavasti niin ettei kykene hoitamaan asioitaan tulee vaikeuksia.

Tilanne riippuu siitä saako pankki tästä tiedon ja miten pankki siinä tapauksessa toimii, mikä saattaa vaihdella tapauksesta toiseen. Pankki voi peruuttaa valtakirjat, pankkitunnukset ja pankkikortit. Tämä pätee erityisesti jos tilinomistajalle määrätään edunvalvoja tai vahvistetaan edunvalvontavaltakirja.

Ongelmia voi syntyä jos parilla on pelkästään TAI-tili ja toinen joutuu kalliiseen hoivakotiin. Sosiaaliviranomaisten mielestä heillä on oikeus isompaan osuuteen tilin varoista kuin mitä parin mielestä on hoivakotiasukkaan omaisuutta. Tämä etenkin jos parin säästöt ovat TAI-tilillä.

Jos parilla on pelkästään yksi tili hoivakotiasukkaan nimellä tulee umpikuja. Sosiaaliviranomaiset voivat tyhjentää tilin koska tilin varat ovat hoivakotiasukkaan omaisuutta.

Toinen kuolee

Kuolleen tilit suljetaan ja ne omistaa kuolinperä. Tilien valtakirjat peruutetaan välittömästi.

Kuolleen tilitä voidaan maksaa sellaisia kuluja jotka kiistattomasti kuuluvat kuolinpesän maksettavaksi, kuten hautajaiskulut. Pankit tarkistavat tällaiset maksut. Kun perunkirjoitus on tehty ja on selvää ketkä ovat kuolinpesän osakkaita, osakkaat voivat valtuuttaa jonkin henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita. Tällöin on selvintä että kuolinpesällä on oma pankkitili, ei yhteinen tili lesken kanssa.

Jos parilla on omat tilit niin leskellä on varoja omalla tilillään, jonne tulee myös hänen palkkansa tai eläkkeensä ilman erityisiä toimenpiteitä. Normaalitilanne, minimiriski, pitkän päälle vakaa ratkaisu.

Jos käytössä on vain yksi tili kuolleen nimellä tulee umpikuja. Silloin leskellä ei ole mitään rahoja eikä edes saa omaa palkkaansa tai eläkettään.

 

JA-tili suljetaan.

Yhteiset TAI-tilit ovat poikkeus tähän perusperiaatteeseen että kuolleen pankissa olevat varat jäädytetään, tilit suljetaan ja kaikki tilin valtakirjat ym. lakkautetaan. Viranomaiset ja pankit hyväksyvät yleensä toistaiseksi sen, että leski käyttää TAI-tiliä kuten ennenkin.

Jos ainoana tilinä on TAI-tili ja se suljetaan niin leskellä ei ole rahoja eikä saa omaa palkkaansa eikä eläkettään vaan hänen pitää avata uusi oma tili johon jatkossa maksetaan palkka tai eläke.

Yhteiset tilit ja yhteiset varat eivät sovelly hyvin tällaiseen kuvaan. On lähes aina epäselvää minkäsuuruisen osuuden yhteisen tilin varoista osapuolet omistavat. Ei ole oikein olettaa että osapuolet omistavat puolet kumpikin. Siihen saakka kumpikin omistaa määrittelemättömän osuuden tilin jokaisesta eurosta.

Pankit ja juristit tietävät hyvin että milloin tahansa voi tulla muutos TAI-tilien sulkemissääntöihin. Muutoksen jälkeen sellaset tilit suljetaan jossa kuolinpesä omistaa osan varoista, pankkitileissä yleensä määrittelemättömän osan.  Leski ei tällaisen muutoksen jälkeen enää saa käyttää TAI-tilin varoja ollenkaan. Varovainen varautuu tähän muutokseen eikä käytä yhteistä TAI-tiliä ainoana pankkitilinä.

On mielenkiintoista todeta että eri pankit (ja eri pankkitoimihenkilöt) antavat kovin erilaisia ohjeita ja neuvoja koskien TAI-tilejä kuolemantapauksissa. Neuvot ovat olleet siitä että suositellaan TAI-tilejä ainoana tilinä siihen ettei enää avata uusia TAI-tilejä.

Väärinkäytöksiä

Talousvaikeudet, peliriippuvuus, ero tai jokin vastaava voi houkutella toista osapuolta tyhjentämään yhteinen tili tai tili johon on valtakirja. Valtakirja pankkitilille jossa on merkittäviä säästöjä on riski, ja sellaisia valtakirjoja tulisi antaa vain jos on varma luottamus.

Vaikean sairauden varalata tulisi olla edunvalvontavaltakirja. Valtuutetun tulee pitää kirjaa toiminnastaan. Digi- ja väestötietovirastolla (aikaisemmin maistraatti) on velvollisuus tutkia mahdollisia väärinkäytöksiä. Tavallisilla pankkivaltakirjoja se ei tutki, vaan silloin tulee kääntyä poliisin puoleen.

Pankkitilille säästäminen

Pankkitilille säästetään varoja määrättyä tarkoitusta varten, tai ne ovat varalla odottamattomia tapahtumia varten. On selvintä että kummallakin on omat tilit säästöjä varten. Näin säästöt ovat käytettävissä myös muutostilanteissa tai odottamattomissa tilanteissa.

Riskein vähentämiseksi säästöt tulisi olla omilla tileillään. Säästötileillä ei tulisi olla valtakirjoja.

On varminta että säästöt ovat erillään käyttövaroista, esim. jos sosiaaliviranomaiset käyttävät henkilön tuloja sosiaalipalveluiden maksamiseen muttei säästöjä. On epäselvää voivatko he ottaa säästöjä pankkitileiltä. Tällaisten riskien pienentämiseksi merkittävät säästöt voidaan siirtää arvopapereihin ja / tai rahastoihin.

Suositus

 

Med denna lösning finns det pengar för vardera i alla situationer. Om den ena blir svårt sjuk eller dör har den andra mycket annat att sköta än att omorganisera bankkontona, om det ens är möjligt.

 

Selvä suositus kaikille jotka haluavat hyvin toimivan ratkaisun joka samalla vähentää riskejä: omat käyttötilit kummallekin omilla korteilla ja pankkitunnuksilla. Tämä on myös useimpien pankkien suositus. Valtakirjoja voi tehdä jos tarvitaan. Lisäksi voi olla yhteinen TAI-tili kuukauden käyttömenoille. Jos tämä yhteinen tili suljetaan niin kyseessä on melko vähäiset summat.

Yllä oleva koskee käyttötilejä. Säästöt ja vararahastot tulisi olla omilla tileillään, mieluiten ilman valtakirjoja.

Tällä ratkaisulla on rahaa kummallekin kaikissa tilanteissa. Jos toinen sairastuu vakavasti tai kuolee on toisella paljon muuta hoidettavaa kuin uudelleenjärjestää pankkitilit, jos se  edes on mahdollista.

Mitä pankkivaltakirjalla voi tehdä?

Pankkivaltakirjan tulee aina olla yksilöity, siis siinä on määritelty kaikki siihen sisältyvät oikeudet. Pankkivaltakirjalla voi yleensä nostaa rahaa toisen tilitä. Tämä voidaan tehdä valtakirjan saajan omilla pankkitunnuksilla joille annetaan oikeus myös toiselle tilille. Nostoja voi myös tehdä pankin kassalla tai tiliin liitetyllä pankkikortilla. Milloinkaan ei pidä käyttää toisen henkilön pankkikorttia.

Pankki vaatii yleensä että pankkivaltakirja tehdään pankissa. Tämä on varotoimenpide jolla ehkäistään väärinkäyttö. Finanssivalvonta on antanut yleistasoisia ohjeita pankkivaltakirjaa varten.

Poliisi suosittelee myös että valtuutettu saa omat pankkitunnukset ja oman pankkikortin niin että on selvää kuka on nostanut varoja.

Internetpankkitunnukset

Internetpankkitunnuksia käytetään paljon muuhun kuin pankkiasiointiin, etenkin vahvaan tunnistautumiseen. Tunnuksilla voi tehdä paljon muutakin kuin hoitaa pankkiasioita, esim. muuttaa henkilön nimi. Siksi on kielletty antaa pankkitunnuksia kenellekään muulle. Pankki voi valtakirjalla antaa valtuutetulle oikeuden käyttää omia tunnuksia toisen henkilön pankkitilillä. Toisen henkilön pankkitunnusten käyttö on hiukan kuin ajaisi autoa toisen henkilön ajokortilla, tai matkustaa toisen henkilön passilla.

Jos pankki saa tietää että joku on antanut pankkitunnuksensa toiselle henkilölle niin tavallista että pankkitunnukset kuoletetaan ja tili suljetaan. Tämä on mainittu tiliehdoissa. Riski on suuri ja aivan tarpeeton.

Tunnuksia tai korttia ei pidä antaa edes lähiomaiselle. Poliisi saa usein rikosilmoituksia että joku läheinen on saanut tunnukset tai kortin ja nostanut itselleen rahaa ilman lupaa. On lähes mahdotonta selvittää sellaisia rikoksia jälkeenpäin.

Laskujen ja maksujen uudelleenohjaus

För en allvarligt sjuk person är det bäst att ha en intressebevakningsfullmakt. En utomstående har annars inte rätt att stoppa regelbundna utbetalningar.

Jos jokin tili suljetaan niin laskut jotka on ohjattu maksettavaksi tältä tililtä on ohjattava toiselle tilillä joka ei ole suljettu. Tämä tehdään pankissa siten että myös jo saapuneet laskut tarkistetaan. Tällaista ei voi tehdä etukäteen.

Sama pätee muille säännöllisille maksuille jos niitä on, esim. yhteiselle tilille.

Vakavasti sairastuneen henkilön asioiden hoitamiseksi tulisi olla tehtynä edunvalvontavaltakirja. Ulkopuolisen henkilön on muuten lähes mahdotonta pysäyttää säännöllisiä maksuja.

Muita järjestelyjä

Ainakin edunvalvontavaltakirjan vahvistamisen yhteydessä sekä kuolemantapauksessa on syytä tarkistaa muut järjestelyt. Ainakin sijoitukset, lainat ja tallelokerot on tarkistettava. Tallelokerossa saattaa löytyä sekä testamentti että edunvalvontavaltakirjan alkuperäiskappale joka kuitenkin tulisi olla valtuutetun hallussa. Samaten voisi pankin kanssa selvittää tallelokeroon pääsy, jos siinä säilytetään jotain joka pitäisi saatavilla.

Lisäksi on syytä sanoa irti tarpeettomat pankkikortit ja luottokortit. Etenkin nettiostoksissa käytetyt luottokortit on peruutettava. Korttitiedot saattavat olla talletettuna jossakin jolloin väärinkäytön riski on olemassa, vaikka tietomurron jälkeen.

Pankkitileillä ja korteilla on yleensä turvarajoituksia, esim. nettiostosten kieltäminen ja maksujen tekeminen muihin maihin.

15.10.2020