Kotkanejdens pensionärer

VÅRDDIREKTIV - HOITOTAHTO

Åldras tryggt temabild(tvåspråkig)

(Käännös suomen kielelle lopussa)

Härmed tillkännager jag,    ****Vilja Vård*****  , socialskyddssignum 310245-987Q, att detta vårddirektiv är min bestämda vilja enligt ”Lagen om patientens ställning och rättigheter”. Det upphäver alla tidigare vårddirektivdokument och skall bifogas min patientjournal och insättas på mina Kanta-sidor.

Vårddirektivet träder i kraft genast, men jag kan vid behov komplettera och/eller ändra det senast vid vårdtillfället om jag är kapabel att göra det.

Vid behov får min maka ****Silja****, och mina barn ****Alfa, Beta och Gamma****  ta del av min patientjournal.

Om jag på grund av t.ex. olycksfall, sjukdom eller åldersdemens råkar i ett oåterkalleligt tillstånd där jag helt förlorat min funktionsdugliga autonomi och inte mera har påvisbar kontakt med omgivningen, skall akutvård, intensivvård och dylik vård inte användas, och resuskitering bör inte utföras. Åtgärder som vätska tillförd intravenöst, användning av antibiotika och andra härmed jämförbara medicinska vårdformer får användas endast om det föreligger realistiska möjligheter att jag härmed snabbt kan återfå min tidigare funktionsförmåga och kontakt med omvärlden för lång tid framåt.

Om jag försjunkit i ovannämnda tillstånd där jag inte har kontakt med omvärlden eller med mina egna, skall min vård begränsas till normal primärvård och smärtlindring enligt behov. I detta skede skall inte heller tillförsel av föda och dryck ges om jag inte själv aktivt kan dricka eller svälja, slangmatning får inte användas, och livsförlängande vård i någon som helst form bör inte mera ges.

Om det trots ovanstående uppstår osäkerhet beträffande formen av min vård, och jag själv inte mera kan uttrycka min vilja bör min lagliga företrädare (fullmäktige enligt intressebevakningsfullmakten) företräda mig då man besluter om åtgärderna.

Plats och datum

 

Underskrift namn yrke och hemort              Underskrift namn yrke och hemort

 

Namnförtydligande                                      Namnförtydligande   

**************[ny sida]*************

Käännös ruotsista Vilja Vård:

HOITOTAHTO

Täten minä,    ****Vilja Vård*****  , sosiaaliturvatunnus 310245-987Q, ilmoitan että tämä hoitotahto on vakaa tahtoni ”Laki potilaan asemasta ja oikeuksista”-lain mukaisesti. Tämä kumoaa kaikki edeltävät hoitotahtodokumenttini ja on liitettävä potilaskertomukseeni.

Hoitotahto on heti voimassa, mutta voin hoitotapahtumassa tarvittaessa täydentää ja/tai muuttaa sitä mikäli kuntoni sen sallii.

Tarvittaessa vaimoni ****Silja****, ja lapseni ****Alfa, Beta och Gamma**** saavat tutustua sairauskertomukseeni.

Jos päädyn esim. tapaturman, sairauden tai vanhuuden dementian takia sellaiseen peruuttamattomaan tilaan, että olen täysin toimintakyvytön ilman todettavaa yhteyttä ympäristöön tai omaisiin, on luovuttava kaikesta akuuttihoidosta, tehohoidosta ym. eikä saa resuskitoida. Suonensisäistä nesteytystä, antibiootin käyttöä ja tähän verrattavia lääketieteellisiä hoitomuotoja saa harkita vain jos on hyvät ja realistiset mahdollisuudet tällä tavalla nopeassa tahdissa palauttaa aikaisempi toimintakykyni pitkäksi aikaa.

Jos olen vajonnut yllämainittuun tilaan jossa ei ole enää yhteyttä ympäristöön eikä omaisiin, hoitoni on rajoitettava normaaliin perushoitoon ja tarvittavaan kipulääkitykseen. Tässä vaiheessa on luovuttava ravinnon ja juoman annosta ellen itse pysty aktiivisesti juomaan ja nielemään. Letkuruokintaa ei saa käyttää. Muutakaan elämää pidentävää hoitoa ei pidä missään muodossa antaa.

Mikäli ylläolevasta huolimatta syntyy epävarmuutta hoitoni toteuttamisesta, tulee laillisen edustajani (edunvalvontavaltakirjan valtuutettu) edustaa minua kun asiassa tehdään päätöksiä.

3.3.2021