Kotkanejdens pensionärer

ÅLDRAS TRYGGT

Åldras tryggt temabild

Dessa sidor innehåller information om beslut som i alla fall kommer att göras på varje persons ålders höst. Du kan göra dem - eller en del av dem - på förhand. Om du inte sköter det besluter någon annan. Ditt val. Denna inledningssida är en översikt; det finns många undersidor, t.ex en basmodell för intressebevakningsfullmakt och flera exempel på vårddirektiv beroende på livssituation. Se också en kort PowerPoint-presentation och sidorna under Allmänt.

Sidorna publicerades i mars 2015 och större uppdateringar har gjorts årligen, mindre efter hand.

Printa sidor med Word

On du vill ha en snygg utskrift är det bäst att kopiera sidan till Word eller motsvarande program och sedan printa.

Tämä johdantosivu on myös käännetty suomeksi, katso valikko.

Viktiga och stora beslut

Utbildning, äktenskap, bostad, arbete, och nu beslut för livets höst

Man kan kanske säga att var och en har planerat och byggt upp sitt liv tills nuet. Besluten har gjorts efter hand, när det har blivit aktuellt. Besluten har varit av typ utbildning, äktenskap, bostad, arbetsplats, hälsosaker, diet, osv.

Också under livets höst görs beslut av liknande viktighetsgrad. Vem betalar dina räkningar och sköter andra angelägenheter, var och hur ska du vårdas i slutskedet, måste du ligga som en grönsak, hur ska dina molntjänster, internetsidor (facebook osv.), din telefon och dator tömmas, får din make / maka pengar från banken för mat och andra levnadskostnader om du själv dör, räcker pengarna om den ena hamnar in på dyrt vårdhem?

Du eller nån annan besluter, eller sakerna sköts inte

Antingen besluter du själv eller så besluter någon annan. Du kan själv välja denna andra beslutsfattare eller också väljer någon annan beslutsfattaren. Eller så sköts sakerna inte alls.

De här sidorna försöker förklara beslut som görs i alla fall så att läsaren kan välja vilka beslut han eller hon vill göra själv.

Det finns tre huvudorsaker till att du själv besluter:

 • det blir skött;
 • besluten gör det klart hur det skall skötas; och
 • besluten gör det klart för de anhöriga vad du vill och minskar risken för gräl.

Ditt eget ansvar

Var och en svarar nu för sig själv

Självbestämmanderätten betyder att var och en svarar för sig och för att allt är ordnat och förberett om du senare inte skulle klara av att förstå sakerna. Orsaken kan vara oförutsedda händelser som olyckor eller sjukdom, eller så blir du bara annars svag.

Familjemedlemmar får inte mer ta över
utan tillstånd

Om du inte själv klarar det kunde familjemedlemmar tidigare ta över. Det får de inte mera göra utan ditt tillstånd, och de tillstånden måste ges i förhand. Förhandstillstånd behövs också för all viktig information.

Det finns nog sista utvägar för det viktigaste om man inte har skött förberedelserna själv. De är ofta bristfälliga, långsamma, dyrare och lite mer besvärliga och kan naturligtvis inte ta dina egna åsikter i beaktande till fullo. De sista utvägarna är myndigheter, inte anhöriga.

Många av de viktigaste besluten kan göras i förhand, och dessa sidor Åldras tryggt är till för att hjälpa med dem. Men kolla också andra källor.

Det är mycket att göra. Troligen har ingen gjort allt som behandlas på dessa sidor. Därför kan man nog ta det lite lugnt och välja vad man själv tar upp till behandling, och i vilken ordning.

De saker som kan förberedas kan grupperas i tre grupper:

 • dokument med egen lagstiftning;
 • dokument utan egen lagstiftning; och
 • saker som bör ses över men inte behöver egna dokument.

Allt detta hör till självbestämmanderätten. Du bestämmer dina angelägenheter själv och för att allt skall vara klart också när du är svag skall de förberedas och vid behov också dokumenteras.

Dokument med egen lagstiftning

Tre dokument har egen lagstiftning:

 • testamente (fördelning av egendom efter döden);
 • intressebevakning, (antingen intressebevakningsfullmakt eller en intressebevakare enligt lagen om förmyndarverksamhet); och
 • vård (hur skall din medicinska vård ges - eller inte ges - innan döden)
Bindande
beslut

Alla tre kräver egna dokument. Alla tre är bindande för dem som sköter dig och dina angelägenheter. De två sista är rätt nya, är inte välkända  och har inte riktigt stabiliserats.

För alla tre rekommenderas att dokumenten skall behandla endast de saker som regleras i den relevanta lagstiftningen, inte annat.

Testamente

Testamente är välkänt, sådana har gjorts i tvåtusen år. De flesta jurister kan hjälpa med testamente, men det finns också andra som kan dessa saker.

Personen besluter själv med testamente eller dödsboet besluter

I ett testamente bestämmer personen hur hans / hennes egendom skall fördelas efter döden. Personen besluter själv, inom de ramar som lagstiftningen har fastställt.

Om inget testamente finns besluter dödsboet gemensamt om fördelningen på det sätt som lagstiftningen föreskrider.

Intressebevakning

Intressebevakning har många betydelser. Här betyder det att sköta någon annans saker. Se också terminologi.

Vem kan besluta om  och sköta dina angelägenheter om du blir allvarligt sjuk eller av annan orsak inte själv kan fatta beslut?

Det finns tre huvudalternativ för intressebevakning (att sköta dina angelägenheter) då du inte själv klarar av det:

 • ingenting görs;
 • intressebevakningsfullmakt (under lagen om intressebevakningsfullmakt, du väljer själv den fullmäktige som sköter dina saker så som du har bestämt i fullmakten); och
 • intressebevakare (som en domstol bestämmer under lagen om förmyndarverksamhet).

Kolla terminologin, den är krånglig.

Om ingenting görs kan t.ex. dina räkningar gå till utmätning eftersom ingen kan betala dem med dina pengar trots att du har pengar ditt bankkonto. Detta alternativ leder till ökande svårigheter. Någon tar kanske sedan initiativ till att utse intressebevakare.

Någon som du litar på

Du kan själv ge en intressebevakningsfullmakt under lagen om intressebevakningsfullmakt åt någon som du litar på och åtar sig att sköta det (denna någon blir då enligt lagen fullmäktig, inte intressebevakare). Bestäm också om reservpersoner. Du bestämmer själv om ersättning, rapportering och övervakning. Du bestämmer själv vilka saker som skall skötas och hur. Då sköts allt utan betydande dröjsmål. Både polisen och bankerna rekommenderar intressebevakningsfullmakt.

Den fullmäktige skall bevara fullmakten. När fullmakten behövs (när fullmaktsgivaren inte mer klarar av att sköta sina angelägenheter) skall den fullmäktige skaffa ett läkarintyg och föra fullmakten och läkarintyget till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten som har fusionerats). Myndigheten fastställer fullmakten baserat på läkarintyg; det tar vanligen någon vecka.

Domstol utser, myndigheten
för digitalisering och
befolkningsdata övervakar

Alternativt kan en domstol utse en intressebevakare under lagen om förmyndarverksamheten. Processen är långsammare (månader, upp till ett  år), har årlig rapportering åt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  men inte åt de anhöriga (intressebevakaren har tystnadsplikt), och kostar (både intressebevakaren och myndighetens övervakning). Det kan uppkomma svårigheter innan beslutet kommer.

En intressebevakare sköter enligt lag endast ekonomiska angelägenheter, samt ytterligare vissa andra saker som nämns separat i lagen. Andra saker som gäller person utan att vara ekonomiska angelägenheter kan bli oskötta. Intressebevakare har i medeltal 200 - 300 personers intressen att bevaka medan en fullmäktig sköter en eller kanske några personers intressen.

Det finns en fjärde möjlighet för ekonomiska angelägenheter, att använda vanliga fullmakter och bankfullmakter. Det är riskabelt t.ex. därför att bankernas kontovillkor ger banken rätt att stänga kontona och nollställa fullmakter. En intressebevakningsfullmakt har lagens stöd och den kan banken inte nollställa.

Vård

Så skall
du vårdas
i slutskedet

Vård betyder i detta sammanhang medicinsk vård som läkemedel, operationer, fysioterapi osv., inte omvårdnad som boende, mat osv. Beslut om vård görs i följande ordning, med beslutsfattaren nämnd först:

 1. patienten själv, muntligt, vid vårdtillfället;
 2. patienten själv, på förhand, muntligt eller skriftligt vårddirektiv; och
 3. vårdpersonalen, efter att ha hört de anhöriga eller annan ansvarsperson.

Den ovanstående ordningen är klargjord i patientlagen, men eftersom varken vårdbeslutsprocessen eller vårddirektivet har genomförts konsekvent i sjukvården har olika läkare och olika vårdplatser sin egen kutym som varierar lite från ställe till ställe.

En ny lag kommer att ersätta patientlagen. Anhöriga kan höras endast om patienten har gett sådan fullmakt, annars får anhöriga inte ens information. Vårddirektivets betydelse och innehåll i den nya lagen är tillsvidare oklara och lagen kanske väntar tills SOTE-reformen blir klarare.

Ett på förhand uppgjort vårddirektiv för livets slutskede är din egen bindande viljeförklaring om hur du vill vårdas. En muntlig eller skriftlig vårddirektiv används närmast

 • i sjukdomar som påverkar tankeförmågan och minnet;  och
 • i akutvård (olyckor, allvarliga plötsliga sjukdomar, osv.).

Om vårddirektivet innehåller detaljerade föreskrifter om omvårdnad kan akutvårdsläkaren på grund av tidsbrist åsidosätta hela dokumentet.

Patientlagen understryker att personens egen vilja skall följas men tar inte ställning till innehållet i en sådan vilja. Läkarna är tillsvidare åtminstone delvis osäkra på hur man skall göra om vårddirektivet inte motsvarar läkarens egen uppfattning om god vård.

Vårddirektivet är troligen det svåraste dokumentet att uppgöra av de som presenteras på dessa sidor.

Man  kan nog göra ett vårddirektiv för tidigare skeden i livet, men sådana behandlas inte här.

Dokument utan egen lagstiftning

Omvårdnad

Omvårdnad i detta sammanhang  betyder icke-medicinsk vård och omvårdnad, boende, mat, intressen, allmän välfärd, osv. Kriserna vintern 2018 - 2019 med de internationella företagens brister gäller i huvudsak omvårdnad.

Så skall du bo
och skötas i livets
slutskede

Du kan uppgöra en omvårdnadsvilja i vilken du kan innehålla både bestämmelser och önskemål.

En viktig bestämmelse kan gälla var du vill bo om du inte nöjer dig med kommunala inrättningar. Privata inrättningar kostar mer men kan erbjuda högre kvalitet, och du kan välja själv. Du kan också välja att bo hemma med någon som tar ansvar för omvårdnaden.

Omvårdnadsviljan kan - och bör helst - också innehålla sådant som är viktigt för din trivsel.

Valmöjligheterna ökar högst troligt i framtiden. Tillsvidare saknar en omvårdnadsvilja stöd i lagstiftningen. Om omvårdnad tas med i ett vårddirektiv saknar den helt laga stöd eftersom patientlagen behandlar endast medicinsk vård. Om omvårdnad eller omvårdnadsvilja tas med i en intressebevakningsfullmakt får den troligen starkare stöd eftersom intressebevakningsfullmakten har egen lag och man kan tvinga igenom att den följs.

Digitestamente

Med ett digitestamente kan du bestämma vad som skall göras med din digitala identitet, telefon, e-post, facebook, dokument, digifoton, och annat motsvarande.Digitestaments bestämmelser kan också inkluderas i en intressebevakningsfullmakt.

Fullmakter

En intressebevakningsfullmakt ersätter så gott som alla andra fullmakter. Ändå kan någon välja att ge flera olika vanliga fullmakter.

Fullmakter kan göras för tex. FPA, apotek, bankärenden, för avslutning av telefon- och tidningsabonnemang och motsvarande. Nackdelen med en vanlig fullmakt i förhållande till intressebevakningsfullmakt är att tex. banker kan vägra att godkänna en fullmakt.

Det är viktigt att inte ge ifrån sig en originalfullmakt. Man skall i stället ge en kopia. Den fullmäktige kan behöva fullmakten flera gånger. T.ex. bankerna säger att fullmakten (eller kopian) arkiveras för varje transaktion, och därför är det svårt att hitta sådana fullmakter som har givits åt banken. En försvunnen fullmakt kan inte användas.

Annat som bör ses över

Bankarrangemang

Pengar skall
finnas

Bankarrangemangen berättar om hur ett pars bankkonton skall arrangeras så att pengar finns tillgängliga även om den ena blir allvarligt sjuk eller dör.

Rekommendationen är att varje person har ett eget bankkonto dit lön och pension går. Man kan nog ytterligare ha ett gemensamt konto, närmast för dagliga utgifter.

Till bankarrangemangen hör också att personer som har fullmakt till ett konto får egna koder för dessa konton, och vid behov också eget bankkort. Detta görs för att förhindra missbruk eftersom missbruk då är lätt att utreda. Fullmakter ändrar inte på äganderätten.

Det värsta du kan göra är att ge dina bankkoder åt någon som sköter dina räkningar och annat. Då är missbruk väldigt svåra att utreda, och banken har rätt att stänga både kontot, bankkoderna och fullmakterna.

Räcker pengarna?

Under pensionstiden blir det ett antal förändringar som ändrar den ekonomiska situationen:

 • från arbetslivet till pensionstiden;
 • förändringar i pensionens köpkraft;
 • ändring i boende, byta bostad;
 • vårdhem och terminalvård, själv eller den andra av ett par;
 • den andra avlider;
 • arvsskifte efter den andra; och
 • gåvor och förhandsarv.

Lite förenklat leder det hela till tre halveringar:

 • pensioneringen betyder ofta att inkomsterna sjunker till hälften;
 • om den ena av ett par åker in på ett vårdhem går den ena pensionen oftast dit och "vårdhemsänkan" skall klara ekonomin på sin egen pension; och
 • när den ena av ett par dör går vanligen äganderätten av hälften av den gemensamma egendomen till dödsboet.

Det är värt att göra en bedömning om inkomsterna och besparingarna räcker för dessa förändringar. Det finns möjligheter att lindra följderna av halveringarna.

Försäkringar

När du övergår från ett aktivt liv till ett mer passivt liv förändras försäkringsbehovet. Hemförsäkringen kan behöva ändras eller avslutas om hemmet minskas eller slopas, reseförsäkring kan kanske avslutas om resandet tar slut, osv. Se till att det finns en fullmakt, antingen intressebevakningsfullmakt eller motsvarande.

Telefon, prenumerationer och motsvarande

Telefonabonnemanget kan ändras till hemligt så att inte aggressiva försäljare och falska poliser och andra bovar mera ringer. Telefonbolagen säljer publika (icke-hemliga) telefonnummer åt olika försäljare, t.ex begränsade till ålderstigna. Detta kan vara viktigt för minnessjuka personer som kanske beställer allt möjligt som påträngande försäljare och diverse bovar erbjuder. Anhöriga och andra får nog veta det hemliga numret så att de kan ringa. Du kan ändra ditt nummer till hemligt genom att kontakta telefonbolaget eller affären, eller själv på internet.

Tidningsprenumerationer och motsvarande bör ses över och de onödiga avslutas.

Behövliga fullmakter bör kollas.

Medlemskap i föreningar och motsvarande bör också ses över och vid behov avslutas.

Andra kontrakt och avtal

En person kan ha andra kontrakt och avtal som bör ses över. T.ex. en uthyrd lägenhet eller motsvarande behöver någon som förstår sig på den, ser till att hyran betalas och kan besluta om andra saker, reparationer, byte av hyresgäst osv. Behövliga fullmakter skall vara i ordning, t.ex. intressebevakningsfullmakt.

Underlätta skötseln

Listor över egendom, försäkringar, kontrakt, avtal, tidningsprenumerationer, medlemskap i föreningar osv. och annat liknande underlättar skötsel. Sådana listor kan förvaras i ett bankfack som den andra personen har rätt att använda.

En lista borde också göras över e-post, facebook-konto (med info om inloggning och lösenord) och annat som bör avslutas eller arrangeras när du inte mer kan använda dem (se digitestamente).

När, var och hur?

Innan det
är för sent

När ska dessa dokument uppgöras och arrangemang göras? Huvudregeln är: innan det är för sent.

Om du är pensionär borde de skötas nu. Börja genast. Men hur?

Unga personer som flyttar samman och eventuellt funderar på barn borde för säkerhets skull göra intressebevakningsfullmakt och bankarrangemang genast. Vårddirektivet kanske kan vänta. Somliga säger att varje människa borde göra en intressebevakningsfullmakt när de har fyllt 18 år och blivit myndiga. Ett kriterium är att om man skaffar en livförsäkring borde man också åtminstone göra upp en intressebevakningsfullmakt.

När de här dokumenten och arrangemangen är gjorda kan du känna dig tryggare inför ålderdomen. Skön känsla. Så säger de som gjort det.

Det kan bli för sent

Det kan bli för sent av två orsaker:

 • personen är inte mer kapabel att förstå vad det är frågan om; och
 • dokumentet är orätt uppgjort och kan inte godkännas.

På grund av den ökande självbestämmanderätten är situationen för sent vanligare än för en generation tidigare.

Själv eller sakkunnig?

En omsorgsfull person kan nog uppgöra enkla dokument själv. Om en intressebevakningsfullmakt endast gäller att betala räkningar och andra rutiner kan en självgjord fullmakt vara OK.

I de flesta fallen är det ändå skäl att använda en sakkunnig för att uppgöra dokumenten eller åtminstone kolla självgjorda dokument. Detta av två orsaker:

 • om ett dokument inte kan godkännas när det behövs är det för sent att korrigera; och
 • om dokumentet skall gälla mer komplicerade saker som förvaltning av en större egendom, sköta företag eller andra motsvarande större saker kan en självgjord fullmakt vara bristfällig eller oklar och därför ogiltig.

Det är skäl att kolla att den du ber om hjälp är sakkunnig. En jurist är inte altid sakkunnig, och en sakkunnig är inte alltid jurist. För intressebevakningsfullmakt, kolla att den sakkunniga har gjort en fullmakt åt sig själv, och att den är minst två sidor lång.

En sakkunnig på intressebevakningsfullmakt gick genom c. 60 självgjorda dokument och hittade brister i alla utom ett. Bankerna kan ogiltigförklara vanliga bankfullmakter och kan kräva att en intressebevakningsfullmakt är tillräckligt detaljerad.

Det finns påvisade brister också i myndigheternas information och privata informationskällor, säkert också i dessa sidor.

Spara dokumenten

Inga dokument har strikta regler i lagstiftningen för hur och var de skall sparas för att vara tillgängliga då de behövs. Sunt förnuft skall användas.

Testamente och intressebevakningsfullmakt är så kallade bordslådedokument. Var och en sparar dem själv. Testamente skall hittas efter döden och behövs vid bouppteckning. Det är vanligt att ha dem i ett bankfack om sådant finns, eller t.ex. i en mapp i bokhyllan med beteckningen "viktiga papper", eller något motsvarande sätt.

Intressebevakningsfullmakt sparas helst så att den fullmäktige sparar den. Detta därför att han / hon skall ta fullmakten tillsammans med läkarintyg till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att fastställa den.

Vårddirektiv och i framtiden också omvårdnadsvilja kan sparas i Kanta-systemet via användargränssnittet Omakanta. Ett lagförslag våren 2020 ger möjligheter att spara också omvårdnadsvilja. Lagförslaget gäller utveckling av Kanta-systemet och utvidgar systemet att utöver hälsosektorns information också innehålla socialsektorns information.

Andra dokument sparas lämpligen i bokhyllans mapp "viktiga papper". Se till att hemliga papper som bankkoder inte är lätta att hitta.

Dokument annulleras enklast så att de återtas och förstörs.

Svårigheter

Det verkar som om somliga myndigheter, jurister, fastighetsförmedlare, läkare och andra aktörer inte ännu har fått det klart för sig vad dokumenten betyder, hur dokumenten skall uppgöras och hur de skall tillämpas. Detta trots att lagstiftningen för dessa dokument är många år gammal. Till exempel: ännu för några år sedan innehöll juristutbildningen ingenting om intressebevakningsfullmakt. Flera jurister innehåller enbart befullmäktigande i en intressebevakningsfullmakt och inte instruktioner om hur och när angelägenheterna skall skötas.

Uppdatering

Dokumenten och arrangemangen bör ses över och vid behov uppdateras. Ändringarna är ofta smygande.

8.6.2021